Zasady etyczne, procedura recenzowania,
zasady przygotowania artyku堯w w j瞛yku polskim

"安iat i S這wo" jest p馧rocznikiem naukowym, kt鏎ego wersj pierwotn jest wersja drukowana. "安iat i S這wo" zobowi您uje si do utrzymania standard闚 etycznych i jako軼i publikowanych materia堯w zgodnych z zaleceniami wydawnictwa Elsevier (https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/ policies-and-ethics) oraz kodeksu post瘼owania okre郵onego przez Committee on Publication Ethics (https://publicationethics.org/resources/code-conduct). W celu unikni璚ia niepo膨danych zjawisk zwi您anych z naruszaniem w豉sno軼i intelektualnej oraz nierzetelno軼i badawcz (zjawiska: ghostwriting, guest authorship) Redakcja wdro篡豉 stosowny program. Przewiduje on m.in. informowanie odpowiednich instytucji o przypadkach ujawnienia ww. zjawisk oraz dokumentowanie ich. W przypadku jakichkolwiek podejrze dotycz帷ych kwestii etycznych, niew豉軼iwego post瘼owania lub konfliktu interes闚, mo積a si skontaktowa z czasopismem pod adresem swiatislowo@ath.bielsko.pl. Prosi si tak瞠 autor闚 o jasne i jednoznaczne okre郵enie wk豉du w powstanie tekstu (w przypadku, gdy autor闚 jest wi璚ej - okre郵enie wk豉du ka盥ego autora z osobna) oraz sposob闚 finansowania dzia豉 zwi您anych z prac nad nim.

Redaktorzy

Ka盥a z這穎na publikacja poddawana jest ocenie zgodnie z procedur okre郵on w wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy窺zego. Redaktor naczelny lub redaktorzy odpowiedzialni danego numeru decyduj, kt鏎e artyku造 przes豉ne do czasopisma zostan opublikowane. Decyzja ta jest oparta na zaleceniach recenzenta i ocenie naukowej warto軼i przes豉nych materia堯w, nie maj na ni natomiast wp造wu: rasa autor闚, ich p貫, orientacja seksualna, pochodzenie etniczne, obywatelstwo, przekonania religijne, wyznawana filozofia polityczna lub powi您ania instytucjonalne (https://www.elsevier.com/authors/ journal-authors/policies-and-ethics). Redaktorzy przesy豉j anonimowe artyku造 do dw鏂h recenzent闚, kt鏎ych specjalizacja odpowiada tre軼i artyku逝. R闚nie autorzy nie znaj nazwisk recenzent闚. Lista recenzent闚 za dany rok publikowana jest w ostatnim numerze z tego roku. Cz這nkowie Rady Redakcyjnej nie mog wykorzystywa nieopublikowanych bada we w豉snej pracy bez wyra幡ej pisemnej zgody autora.

Recenzenci

Artyku造, kt鏎e mieszcz si w zakresie zainteresowania czasopisma, wysy豉ne s do dw鏂h anonimowych recenzent闚 przez redaktora naczelnego lub redaktor闚 odpowiedzialnych danego numeru. Opinie recenzent闚 pomagaj redaktorom w podj璚iu decyzji o publikacji, autorom natomiast - w ulepszaniu r瘯opis闚. Recenzenci powinni ocenia powierzone im teksty rzetelnie, obiektywnie i terminowo, bior帷 pod uwag wy陰cznie ich naukowe walory. Je郵i oceniaj帷y uzna, i nie posiada wystarczaj帷ych kompetencji do oceny danego artyku逝 lub ma inne powody, by odrzuci zaproszenie do recenzji, powinien poinformowa o tym redaktor闚 tak szybko, jak to mo磧iwe. Recenzenci nie mog wykorzystywa nieopublikowanych bada we w豉snej pracy bez wyra幡ej pisemnej zgody autora.

Autorzy

Obowi您kiem autora jest dostarczenie oryginalnej pracy, a je郵i s這wa lub/i dzie豉 innych autor闚 zosta造 u篡te w jego pracy, musz by odpowiednio oznaczone. Jakakolwiek forma plagiatu (w tym autoplagiat) jest niedopuszczalna. Dokumenty dotycz帷e tego samego badania nie powinny by publikowane wi璚ej ni jeden raz. Autorzy nie powinni przesy豉 artyku逝 do wi璚ej ni jednego wydawcy w tym samym czasie. Autor winien upewni si, 瞠 wszyscy w豉軼iwi wsp馧autorzy s umieszczeni na li軼ie autor闚 oraz czy wszyscy wsp馧autorzy widzieli i zatwierdzili ostateczn wersj maszynopisu i wyrazili zgod na jego przekazanie do publikacji. Przez autor闚/wsp馧autor闚 rozumie si osoby, kt鏎e wnios造 istotny wk豉d do pracy (por. https://www.elsevier.com/authors/journal- authors/policies-and-ethics).Publication Ethics and Publication Malpractice Statement

安iat i S這wo (World and Word) is committed to maintaining the ethical standards and quality of the published material. To ensure the integrity of the published content 安iat i S這wo expects the members of the editorial board, authors and reviewers to adhere to the following policy concerning publication ethics and malpractice which is based on Elsevier recommendations (https:// www.elsevier.com/authors/journal-authors/policies-and-ethics) and the Code of Conduct as defined by the Committee on Publication Ethics (https://publicationethics. org/resources/code-conduct).

Editors

The editor-in-chief or the editors of a given issue decide which articles submitted to the journal will be published. This decision is based on the reviewer's recommendations and the academic merit of the submitted content, "without regard to the authors' race, gender, sexual orientation, ethnic origin, citizenship, religious belief, political philosophy or institutional affiliation" (Elsevier website). The editors send the articles to two reviewers, whose expertise matches the content of the article, and they anonymize the names of the authors before sending their articles for review. They also anonymize the name of the reviewers before sending the reviews to the authors of the evaluated article. The list of the reviewers for a given year is published at the end of that year after all the issues for that year appeared in print. The editors must not use unpublished research in their own work without the express written consent of the author.

Reviewers

Articles that conform to the journal's scope and style will be sent to two anonymous reviewers by either the editor-in-chief or topical editors of a given issue. Peer reviewers assist editors in making decisions and should assist authors in improving their manuscripts. Reviewers are expected to assess the submitted manuscripts fairly, promptly and objectively by taking into consideration only the article's academic merit. If the reviewer feels unqualified to evaluate a given article, or has other reasons to decline the invitation for a review, they should inform the editors as quickly as possible. The reviewers must not use unpublished research in their own work without the express written consent of the author.

Authors

It is the responsibility of the author to submit only original works, and if words or/and works of others have been used in their paper they must be appropriately cited. Any form of plagiarism (whether passing someone else's work as your own, not acknowledging the original research, or self-plagiarism) is unacceptable. Papers dealing with the same research should not be published more than once. Authors should not therefore submit a manuscript that has already been published elsewhere. Authors should not submit the article to more than one journal at the same time. "The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors" (so the ones who made significant contribution to the paper) "and no inappropriate co-authors are included in the author list and verify that all co-authors have seen and approved the final version of the manuscript and agreed to its submission for publication." (Elsevier website) In case of any suspicion of ethical issues, misconduct or conflict of interest the journal can be contacted at swiatislowo@ath.bielsko.pl. The editor-in-chief together with members of editorial board will investigate the issue.

Ostatni numer / Current Issue

Pe軟a wersja w formie elektronicznej

安iat i S這wo nr 29 - ok豉dka
Informacje dla autor闚 / Guidelines for Authors 

Materia造 publikowane w pi鄉ie dost瘼ne s w bazach: European Reference Index for the Humanities (ERIH plus), The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) oraz w bazie zawarto軼i czasopism Bazhum. Ponadto pismo znajduje si na Index Copernicus Journals Master List.

安iat i S這wo   ISSN 1731-3317
filologia, nauki spo貫czne, filozofia, teologia
ul. Willowa 2, bud. B (I pi皻ro), pok. 120
43-300 Bielsko-Bia豉